Những chú ý khi thực hiện khấu trừ thuế GTGT năm 2015

19:49 |
Năm 2015 chính sách khấu trừ thuế GTGT có nhiều cái thay đổi, nhưng có lẽ quan trọng nhất là việc khấu trừ thuế làm sao cho đúng quy định để tránh trường hợp khi thực hiện khấu trừ xong rồi lại phải điều chỉnh lại tờ khai thuế dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm thuế GTGT được khấu trừ và rồi DN bị nộp phạt, các bạn kế toán sẽ là người lĩnh hậu quả từ sếp. 

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng năm 2015
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng năm 2015
1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được. 

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý. 

2. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: Ketoanclub
Read more…

Hạch toán và hợp lý chứng từ hàng về trước hóa đơn về sau

19:32 |
Hướng dẫn cách hạch toán và hợp lý chứng từ hàng về trước hóa đơn về sau, chi tiết và cụ thể: 

- Thực tế kinh doanh đang xảy ra hoạt động như các Bạn đang làm, trong chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và giáo trình kế toán cũng đề cập đến các trường hợp hàng và hoá đơn cùng về, hàng về trước hoá đơn về sau, hàng về sau hoá đơn về trước, hàng bán thẳng không qua kho,…. Tuy nhiên, thanh tra thuế luôn đặt ra quyền nghi ngờ mua khống/bán khống, rửa tiền, hợp thức hoá chứng từ cho các giao dịch không thật. 

Hàng về trước hóa đơn về sau

Chú ý: Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 

- Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…). 

Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, hoàn thành cung ứng hàng mới xuất Hoá đơn GTGT). 

- Với các lô hàng sau, Bạn cần ghi rõ trong Hợp đồng về thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT) 

Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau: 

- Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho. 

1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế: 

Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính 
Có 111 (112,331...): Số lượng nhập x Giá tạm tính 

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau: 

a. Nếu giá mua = Giá tạm tính: 

Nợ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn. 
Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

b. Nếu giá mua > Giá tạm tính 

- Phản ánh thuế 
Nợ TK133: 
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

- Điều chỉnh tăng 
Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua - Giá tạm tính) 
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua - Giá tạm tính) 

c. Nếu giá mua < Giá tạm tính 

- Phản ánh thuế: 
Nợ TK 133 
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

- Điều chỉnh giảm: 
Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua) 
Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)

Nguồn: Hội kế toán Đà Nẵng
Read more…

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí không?

19:04 |
Khi đi mua hàng hóa, dịch vụ cho Doanh nghiệp, bạn vẫn bắt gặp những cửa hàng không có hóa đơn Tài chính hoặc không lập hóa đơn cho khách hàng nếu giá trị hàng hóa dưới 200.000 đồng. Những chi phí này, người mua hàng vẫn mang về và yêu cầu thanh toán chi phí. Về mặt kế toán, các chi phí này hoàn toàn là chi phí của Doanh nghiệp. Nhưng có là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? 

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn

Khoản 1 và Điểm 2.4, Khoản 2 Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu Nhập Doanh nghiệp quy định: 

"1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau: 

... 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật." 

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: 

- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; … 

- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm). 

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.” 

Như vậy, căn cứ quy định trên những khoản chi có liên quan đến hoạt động SXKD, và có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định là được tính vào chi phí được trừ, không bắt buộc phải là hóa đơn đỏ. 

Tuy nhiên, nếu bạn mua hàng hóa dịch vụ thường xuyên, số lượng nhiều và giá trị lớn lại chỉ có các hóa đơn bản lẻ dưới 200 nghìn thì cơ quan Thuế cũng không chấp nhận những chi phí này được tính vào chi phí được trừ.

Nguồn: Tava
Read more…

Khổ sở hoàn thuế

20:59 |
Cùng với nhiều nỗi khổ khác trong lĩnh vực thuế, hiện nay, hoàn thuế đang là gánh nặng của nhiều doanh nghiệp. 

Năm 2012, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thép Khương Mai nhập khẩu số lượng lớn thép với mục đích xuất khẩu. Công ty đã đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa, nhưng từ bấy đến nay vẫn chưa được hoàn số tiền thuế 2,65 tỉ đồng. Nói như ông Đinh Công Khương, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Khương Mai, “doanh nghiệp thiệt hại không biết bao nhiêu”. 

 Khổ sở hoàn thuế
Hoàn thuế đang là giánh nặng của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Minh Khuê
Mòn mỏi chờ hoàn thuế 

Cho đến nay, vụ vướng mắc hoàn thuế của Công ty Khương Mai đã kéo dài ròng rã ba năm, hàng xuất khẩu cũng không xong nên còn nằm trong kho, vốn liếng của doanh nghiệp bị chôn trong đó. 

Để phục vụ việc xuất khẩu, công ty phải lập một công ty khác, nhưng theo ông Khương, cũng hết sức mệt mỏi với đủ các thứ thủ tục, giấy tờ, vì theo quy định, doanh nghiệp chỉ được hoàn thuế khi có đủ 12 tháng kinh doanh, nghĩa là mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. 

Trong thời gian này, nhân viên của ông Khương mất rất nhiều thời gian cho việc đi lại cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục. Và mới đây nhất thì chính ông Khương đã tham dự cuộc đối thoại với lãnh đạo Cục Thuế TPHCM để trình bày câu chuyện của mình, rằng trường hợp của công ty ông đã được cán bộ thuế trả lời là không được hoàn thuế vì kinh tế thành phố năm đó khó khăn, doanh nghiệp lại lỗ quá số vốn và hồ sơ hoàn thuế thì chưa chuẩn. Nhưng khi ông gõ cửa “cò” dịch vụ hoàn thuế thì được trả lời là sẽ lo được nhưng phải trả phí bằng một nửa số tiền được nhận. Lãnh đạo Cục Thuế TPHCM tại buổi đối thoại đã trả lời một số vướng mắc của ông Khương và mời ông lên cục thuế làm việc trực tiếp. 

“Chúng tôi đã làm việc và được bộ phận quản lý trực tiếp thuộc cục thuế hướng dẫn làm hồ sơ. Dự kiến trong nay mai chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ để nộp lại. Kết quả như thế nào thì vẫn chưa biết”, ông Khương cập nhật tình hình. 

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) thì chia sẻ: năm 2010, nhân viên xuất nhập khẩu nộp nhầm thuế nên công ty làm thủ tục xin được hoàn thuế. Thuế nhập khẩu sau đó đã được cơ quan hải quan hoàn lại nhưng thuế GTGT tổng cộng hơn 120 triệu đồng thì bị ách từ bấy đến nay. Nhân viên hết đi đến cơ quan thuế lại sang cơ quan hải quan vì hai bên chỉ qua chỉ lại. Lúc đầu, cơ quan hải quan hướng dẫn về Cục Thuế TPHCM để được hoàn thuế GTGT vì đây là việc của thuế nội địa. Sang Cục Thuế TPHCM, sau một thời gian chờ đợi, công ty nhận được hướng dẫn trở lại Chi cục Hải quan Tân Cảng. Lên Tân Cảng thì lại được hướng dẫn bằng miệng là về cục thuế. 

Thiệt hại mình doanh nghiệp chịu 

Ông Khương nhẩm tính với số tiền 2,65 tỉ đồng nằm ở cơ quan thuế ba năm qua, nếu ông đem gửi ngân hàng, tính lãi suất bình quân là 10%/năm thì ông đã có thêm 780 triệu đồng tiền lãi; nếu cho bên ngoài vay thì số tiền còn cao hơn. Vậy nhưng cả vốn lẫn lời (kỳ vọng) đó nằm chôn một chỗ. Và tất nhiên, không ai đền bù cho những thiệt hại tính được đó của doanh nghiệp. 

Chị Mai Thư, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất bao bì, cũng mang một nỗi ấm ức không nhỏ. Mới đây, công ty của chị nhận được quyết định xử phạt hành chính của cơ quan thuế vì chậm nộp thuế và tiền lãi chậm nộp, số tiền là 8 triệu đồng. Chị ấm ức không phải vì số tiền 8 triệu đồng (theo chị là không lớn) mà vì bản thân doanh nghiệp chị cũng đang bị tồn thuế GTGT cần hoàn gần 700 triệu đồng. 

Nguyên nhân là hàng lưu kho năm, sáu tháng nay chưa bán ra được nên doanh nghiệp chấp nhận chưa làm hồ sơ hoàn thuế dù đã đóng đủ khi nhập khẩu. “8 triệu thì chúng tôi sẽ đóng thôi nhưng tôi cảm thấy ấm ức vô cùng với kiểu quản lý áp đặt đó. 700 triệu đồng kia của chúng tôi, nếu tính theo lãi suất ngân hàng một tháng được bao nhiêu tiền mà chúng tôi mới chậm nộp thuế vài ngày đã bị phạt và tính lãi khoản chậm nộp? Sao cơ quan thuế thì được quyền phạt còn doanh nghiệp thì không?”, chị Mai Thư thắc mắc. 

Theo chị Thư, nỗi ấm ức càng lớn khi thấy các bạn hàng nước ngoài nói chuyện đóng thuế ở nước ngoài. 

Chuyện thưởng phạt với doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý rất công bằng. Nếu cơ quan nhà nước có lỗi thì doanh nghiệp được bồi hoàn tiền cộng tiền lãi như lãi suất ngân hàng. Bên cạnh đó, người nộp thuế còn được trân trọng, cảm ơn. “Còn mình thì cứ như tội phạm”, chị Mai Thư so sánh. 

Lý lẽ của cơ quan hoàn thuế 

Về trường hợp của Công ty Khương Mai, lãnh đạo Cục Thuế TPHCM trả lời rằng quy định về hoàn thuế GTGT hiện hành không đề cập đến việc doanh nghiệp lỗ hay không lỗ. Nói cách khác, đây không phải là điều kiện để được hay không được hoàn thuế. Tuy nhiên, trong từng trường hợp cụ thể, cơ quan thuế cũng cân nhắc, tính toán vì trong thực tế có nhiều doanh nghiệp báo lỗ liên tục. Bên cạnh đó, có thể doanh nghiệp chưa đủ điều kiện hoàn thuế vì khi kiểm tra, cơ quan thuế thấy hạch toán chưa đúng quy định kế toán. Và còn phụ thuộc vào Quỹ hoàn thuế GTGT, trong một số thời điểm, cơ quan thuế đã ra quyết định hoàn thuế nhưng quỹ chưa đáp ứng được thì cũng đành hoàn trễ cho doanh nghiệp. 

Về chuyện chậm hoàn thuế nói chung, một lãnh đạo của Cục Thuế TPHCM nhìn nhận là có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, lý do chủ yếu vì “đây là ngân sách nhà nước”, cán bộ thuế phải cẩn thận rà soát nhằm tránh sai sót, tránh phải chịu trách nhiệm sau này. Lý do thứ hai là cơ quan thuế địa phương phải cân đối với số tiền được Quỹ hoàn thuế GTGT phân bổ. “Vấn đề nằm ở chỗ, cơ quan cấp trên từ khi lập ra Quỹ hoàn thuế GTGT năm 2013 đã thực hiện phân bổ tiền cho các cơ quan thuế cấp dưới thấp hơn thực tế và con số đã được cấp dưới dự toán chính xác trước đó”, vị này nói. 

Còn theo một cán bộ thuộc ngành hải quan, chính vì Bộ Tài chính quản Quỹ hoàn thuế GTGT rất chặt với số tiền phân bổ hàng năm theo một lượng nhất định nên mới xảy ra chuyện hải quan và thuế đẩy qua đẩy lại. 

Thêm vào đó, quỹ thường xuyên rơi vào tình trạng “thâm hụt” nên hồ sơ từ năm này chuyển sang năm khác để lấy tiền phân bổ của năm sau là vậy. 

Một người từng nhiều lần làm công việc hoàn thuế tiết lộ, vấn đề còn ở chỗ doanh nghiệp chấp nhận “lại quả” bao nhiêu cho cán bộ thuế để mọi việc được nhanh chóng. Số tiền được hoàn lớn thì tỷ lệ sẽ thấp, chừng 1%.

Số tiền được hoàn nhỏ thì tỷ lệ sẽ là 2%.

Nguồn: Thesaigontimes
Read more…

Thanh toán qua ngân hàng, cấp C/O không phải cung cấp tờ khai hải quan giấy

17:58 |
Bộ Tài chính vừa ban hành các văn bản gửi Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị phối hợp triển khai quy định của Luật Hải quan. 

Cụ thể tại các văn bản này, Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 15/3/2015, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan chính thức có hiệu lực thực hiện. 

Thanh toán qua ngân hàng
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Tại khoản 9 Điều 25 Nghị định 08 dẫn trên, Chính phủ quy định “tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác;… Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy. 

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử”. 

Do vậy, để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp thông báo cho các tổ chức tín dụng nghiên cứu triển khai thực hiện thống nhất nội dung quy định trên khi giải quyết các thủ tục thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của tổ chức, cá nhân. 

Đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính đề nghị không yêu cầu người khai hải quan phải cung cấp tờ khai hải quan giấy trong bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O hay chứng từ thương mại khác. 

Riêng với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề nghị phối hợp, ngoài các quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định 08 nói trên, còn có quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Hải quan năm 2014 và khoản 2 Điều 37 Nghị định 08 quy định tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bãi bỏ việc đăng ký định mức với cơ quan hải quan quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC và Điều 8 Thông tư 13/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp có nghi ngờ về khai báo định mức của doanh nghiệp, cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.

Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam


Read more…

Chữ ký số TS24

10:55 |
Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp) là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu & phát triển các giải pháp nghiệp vụ cho doanh nghiệp trong việc quản lý nghiệp vụ nội bộ và giao dịch điện tử với các Cơ quan quản lý Nhà nước như Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, Thống kê, Sở ban ngành…

Hưởng ứng tích cực các chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội và một số Cơ quan quản lý Nhà nước khác…, Công ty TS24 không ngừng mở rộng các tiện ích giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp, cá nhân với cơ quan quản lý Nhà nước, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhằm đạt được nhiều lợi ích cho các bên liên quan và chung tay đẩy nhanh công cuộc hiện đại hóa – văn minh cho toàn xã hội.
Giải pháp của chúng tôi phù hợp cho mọi đối tượng doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ và vừa cho đến những doanh nghiệp lớn, tập đoàn..., các ứng dụng dễ dàng cài đặt riêng biệt trên 01 máy tính cá nhân hoặc trên cả hệ thống mạng nội bộ có máy chủ quản lý.

TS24 là nhà cung cấp dịch vụ T-VAN đầu tiên tại Việt Nam và là đơn vị thiết kế hệ thống kê khai bảo hiểm xã hội cho Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam. Hiện tại TS24 là nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số duy nhất hỗ trợ khai báo BHXH trên toàn quốc. 
giay chung nhan cung cap dich vu t-van do tong cuc thue cap
Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ T-VAN
giay chung nhan hop chuan cua ts24 do tong cuc hai quan cap
Giấy chứng nhận hợp chuẩn của Tổng Cục Hải Quan
Mời Quý vị tham khảo thêm báo giá dịch vụ TS24 đang cung cấp.

Read more…

Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế định dạng XML iTax Viewer 1.0.7

19:53 |
Ngày 08/04/2015 Tổng Cục Thuế nâng cấp ứng dụng iTax Viewer 1.0.7: 

Link download: Tải về

iTax Viewer 1.0.7

Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML đáp ứng thông tư số 26/2015/TT-BTC
- Tờ khai báo cáo hóa đơn:
+ Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)
+ Thông báo phát hành hóa đơn TB02/AC (Dành cho Cục thuế)
+ Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mẫu BC01/AC

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng:
+ Tờ khai GTGT khấu trừ mẫu số 01/GTGT
+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh mẫu số 01-7/GTGT

- Nâng cấp phiên bản XML một số mẫu biểu (nội dung mẫu biểu vẫn giữ nguyên):
Mẫu số 04/GTGT, KHBS_04/GTGT, BC26/AC, BC21/AC, TB03/AC, TB04/AC... để đọc được tờ khai XML kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.1. Vì thế nếu người nộp thuế không nâng cấp khi mở các tờ khai trên sẽ hiện thông báo lỗi "Mã hồ sơ (...) hoặc phiên bản hồ sơ (...) không đúng"

- Hỗ trợ đọc giấy nộp tiền XML được nâng cấp trong phiên bản dịch vụ Nộp thuế điện tử 4.0.0
Read more…

Từ 1-4 tới, Bảo hiểm Xã hội sẽ thí điểm giao dịch điện tử

18:23 |
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thí điểm thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 1-4 tới. 

Việc thí điểm được thực hiện trong thủ tục tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Đối tượng thực hiện thí điểm gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Theo đó, các doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch điện tử trong thực hiện bảo hiểm xã hội từ ngày 1-4 tới. Còn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác thực hiện kể từ ngày 1-10 tới. 

Bảo hiểm Xã hội
Khi bảo hiểm xã hội tiến hành giao dịch điện tử, người dân và
doanh nghiệp không phải đến giao dịch trực tiếp như thế này. Ảnh: Kim Hoa 
Để có thể thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử phải có chứng thư, chữ kí số; có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử giúp đơn vị tham gia bảo hiểm có được công cụ lập thủ tục đúng quy định, hỗ trợ nhiều chức năng tự động giúp giảm thiểu sai sót khi kê khai; giảm thiểu thời gian đi lại giao dịch với cơ quan bảo hiểm; đặc biệt là xem được kết quả giao dịch ngay qua mạng; giảm phiền hà cho người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động… 

Đơn vị sử dụng lao động không thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã đăng ký bằng hình thức giao dịch điện tử với bảo hiểm xã hội. Các tài liệu kèm theo ở dạng giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử. Khi tài liệu giấy không còn giá trị pháp lý thì những nội dung liên quan tại dữ liệu giao dịch điện tử cũng không còn giá trị pháp lý. 

Việc thực hiện các giao dịch điện tử sẽ được tiến hành qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cổng giao dịch điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

Được biết, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai thí điểm giao dịch bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại 36 tỉnh, thành phố với hơn 30 nghìn doanh nghiệp áp dụng. Với hình thức kê khai này, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã giảm được 45 giờ so với trước. 

Trong Báo cáo môi trường kinh doanh 2014 của Ngân hàng Thế giới công bố về chỉ số nộp thuế, thời gian doanh nghiệp ở Việt Nam làm thủ tục về bảo hiểm xã hội là 335 giờ/năm, số lần nộp là 12 lần/năm. Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có cải cách thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội. 

Được biết đến cuối năm 2014, ngành bảo hiểm xã hội đã giảm thời gian dành cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nộp bảo hiểm xã hội xuống còn khoảng 200 giờ/năm, đã giảm được 50% số giờ theo yêu cầu của Chính phủ. 

Việc triển khai giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội là một biện pháp tối ưu để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch trong lĩnh vực này. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ năm 2014 đến hết năm 2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần cắt giảm thời gian kê khai, thủ tục nộp bảo hiểm bằng mức bình quân các nước trong khu vực, là 50 giờ/năm.

Nguồn: thesaigontimes
Read more…

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của TK thuế GTGT từ ngày 01/01/2015

20:46 |
Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. 


Bảng kê mua vào, bán ra

Một trong những nội dung được sửa đổi về quản lý thuế để tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đó là bỏ quy định phải nộp Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào trong Hồ sơ khai thuế GTGT. 

Theo quy định hiện hành (từ trước 31/12/2014) thì hồ sơ khai thuế GTGT phải kèm theo Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào. Việc doanh nghiệp phải kê khai các bảng kê này là một trong các lý do dẫn đến số giờ khai thuế cao. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm một số chỉ tiêu như: Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất…trên các Bảng kê này nhằm làm giảm thời gian làm thủ tục về thuế của Người nộp thuế. 

Tuy nhiên, theo thông lệ quản lý thuế GTGT tại đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng chế độ thuế GTGT, trong đó nhiều quốc gia có trình độ phát triển tương đương Việt Nam như: Thái Lan, Philipines, Campuchia, Lào.., đều không đòi hỏi doanh nghiệp cung cấp toàn bộ thông tin về việc kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra trong việc khai thuế GTGT.

Do đó, để tiếp tục đơn giản về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phù hợp thông lệ quốc tế, Luật số 71/2014/QH13 đã bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào khi lập hồ sơ khai thuế GTGT. 

Theo đó, từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Người nộp thuế phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh, kiểm tra./.

Nguồn: Tổng Cục Thuế
Read more…

Vì sao chọn T-VAN TaxOnline?

21:16 |
Tự động cập nhật phiên bản 

Bộ phần mềm TS24 Professional nói chung và T-VAN TaxOnline nói riêng được thiết kế có chức năng tự động cập nhật phiên bản mới nhất cho người sử dụng. 

T-VAN TaxOnline
Sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh kịp thời các vướng mắc
của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ T-VAN TaxOnline.
Nếu bạn đang sử dụng các phần mềm miễn phí của Ngành Thuế cung cấp thì bạn phải chủ động tìm hiểu xem phiên bản nào đang hiện hành, mới nhất để tải về sử dụng mới lập đúng hồ sơ thuế của bạn. Với TaxOnline thì bạn hoàn toàn thoải mái sử dụng 01 ứng dụng duy nhất, chương trình sẽ tự động cập nhật phiên bản mới nhất cho bạn theo các tiêu chí sau: 
  • Có chính sách mới ảnh hưởng đến việc kê khai thuế của bạn. 
  • Cải tiến liên tục các tính năng hỗ trợ, ứng dụng công nghệ mới làm tăng nhiều tiện ích và bảo mật cho hệ thống… 
Nộp thuế tiện lợi 

Ngay khi bạn kê khai bất kỳ loại thuế nào, bạn sẽ tự động lập được Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước ngay lập tức.Trước đây nếu chưa có chức năng này, bạn phải tự lập Giấy nộp tiền bằng tay thì dễ dẫn đến sai sót và nhầm lẫn ngoài ý muốn, gây nhiều phiền toái phải đi làm thủ tục điều chỉnh. 

Có 02 cách nộp thuế tiện lợi với TaxOnline: 
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ miễn phí Pay24 tại các Ngân hàng chấp nhận giao dịch (trước mắt có Tiên Phong Bank, BIDV,…). Sau đó, bạn chỉ cần sử dụng chữ ký số công cộng ký lên Giấy nộp tiền và giao dịch ngay với Ngân hàng thông qua Pay24 dễ dàng như gửi tờ khai thuế đến Cơ quan Thuế. Giao dịch điện tử này hoạt động tự động 24/24, đáp ứng nhu cầu tối đa cho bạn. 
  • Nếu bạn vẫn còn do dự chưa chọn dịch vụ giao dịch qua mạng internet thì bạn vẫn dễ dàng in ra Giấy nộp tiền để ký tên, đóng dấu rồi đem đến Ngân hàng giao dịch. 
Số 1 Việt Nam 

Ứng dụng kê khai thuế TaxOnline được nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ T-VAN lựa chọn. Chỉ với thời gian ngắn hơn 1 năm đưa ra dịch vụ, đã có hơn 25.000 doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam chọn lựa để sử dụng. 
Dịch vụ T-VAN TaxOnline là dịch vụ có số lượng doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất. 

An Toàn - Bảo mật dữ liệu 

Các ứng dụng kết nối đến hệ thống của TS24 đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn – bảo mật thông tin cao nhất (FIPS PUB 140-2, Security Requirements for Cryptographic Modules, level 3). 

Hệ thống máy chủ được bảo mật và kiểm soát an ninh bởi Verisign, Norton, McAfee Secure… 

Nhiều giá trị gia tăng miễn phí nhất 

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động hàng ngày, nhằm gia tăng hiệu quả - giảm thiểu chi phí kinh doanh, TS24 Corp đã phát triển thành công giải pháp nghiệp vụ & giao dịch điện tử TS24 Professional.

Theo tiêu chí chỉ thu phí thật hợp lý qua 01 dịch vụ là T-VAN TaxOnline, đồng thời cung cấp miễn phí bộ ứng dụng TS24 Professional, chúng tôi hy vọng mọi doanh nghiệp sẽ có nhiều quyền chọn lựa các giải pháp tốt nhất cho mình. 

Những giá trị gia tăng miễn phí nổi bật như: 

- Hỗ trợ lập hóa đơn tự in – hay tạo hóa đơn điện tử với XuatHoaDon™ 

- Lập và theo dõi sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính với iKeToan™.

- Kê khai mọi loại thuế dễ dàng và gửi hồ sơ thuế qua mạng với TaxOnline™.

- Thanh toán và nộp tiền thuế trực tuyến qua Pay24™. Lưu trữ dữ liệu an toàn và chia sẻ dữ liệu dùng chung của Hóa đơn – Kế toán – Thuế qua iData™. 

- Giao dịch điện tử với nhiều Cơ quan Nhà nước như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Thống kê, Đăng ký kinh doanh… 

Luôn song hành cùng doanh nghiệp 

Dịch vụ T-VAN TaxOnline là một người bạn song hành chân thành – tận tụy – tin cậy của doanh nghiệp. 

Nếu bạn gặp khó khăn về chính sách, chuyên gia thuế của TS24 sẵn sàng hỗ trợ bạn, làm cầu nối cho bạn với Cơ quan Thuế dễ dàng nhất. 

Nếu bạn gặp khó khăn về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn qua email, đào tạo trực tuyến, đến tận nơi… 

Mạng lưới đại lý, hỗ trợ kỹ thuật rộng khắp cả nước, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của bạn về dịch vụ. 

Chúng tôi cam kết trả lời mọi thắc mắc của khách hàng qua email tối đa 20 phút/ trường hợp, luôn nâng cao chất lượng hỗ trợ trực tuyến qua website. 

Sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh kịp thời các khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ T-VAN TaxOnline.
Read more…

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử ngay trên ứng dụng của người lập hồ sơ (TaxOnline, iHaiQuan, iBHXH, iThongKe...)

22:48 |
Kinh gửi Quý Khách hàng! 

Do thực tế có một số đơn vị/ doanh nghiệp ủy quyền sử dụng chữ ký số cho người lập tờ khai Thuế, lập hồ sơ BHXH, lập thủ tục Hải quan, báo cáo Thống kê... Để thuận tiện hơn cho những trường hợp này, TS24 đã bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ ngay trên ứng dụng của người lập hồ sơ (TaxOnline, iHaiQuan, iBHXH, iThongKe…). Các chức năng cũ vẫn giữ nguyên gồm chức năng Trình ký (“Sếp” dùng ứng dụng KySo để ký) hoặc chức năng Ký với KySo (mở và quản lý hồ sơ điện tử tập trung trên ứng dụng KySo để ký). 

Ở đây chúng tôi lấy trường hợp sử dụng trên TaxOnline, với những ứng dụng khác thì thực hiện tương tự. Sau khi kết xuất báo cáo, người làm nghiệp vụ kiểm tra số liệu trên tờ khai/hồ sơ chính xác thì làm các thao tác sau: Cắm USB token vào máy > Chọn tờ khai cần ký > Nhấp nút “Ký và gửi” > xác nhận “Có” như hình dưới đây. 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Chương trình lập tức mở giao diện chọn chứng thư số của doanh nghiệp rất quen thuộc mà người ký vẫn làm trước đây. 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Cửa sổ yêu cầu xác nhận việc gửi tờ khai đến Cơ quan thuế hiện lên > xác nhận “Có” 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Như vậy đã hoàn thành được việc ký số và gửi tờ khai. Ngay trên giao diện chương trình có thể theo dõi tình trạng gửi tờ khai đến Cơ quan Thuế. Chọn “Đóng” để hoàn tất. 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Ngoài ra, để tiện kiểm tra TS24 cũng hỗ trợ xem được lịch sử giao dịch trên các ứng dụng của người làm nghiệp vụ bằng cách: Trên ứng dụng, vào mục “Kết xuất báo cáo” > “Lịch sử giao dịch” như hình dưới.

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Nguồn: TS24 Corp
Read more…

Điều kiện để khai thuế điện tử

16:07 |
Trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế của Bộ Tài chính, người nộp thuế có khá nhiều trách nhiệm.

Chủ động đối với chứng thư số, chữ ký số 

Người nộp thuế có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp chứng thư số với tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng và trả các khoản chi phí để được cấp để duy trì hiệu lực của chứng thư số, đồng thời thực hiện trách nhiệm liên quan đến chứng thư số quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, cũng như quy chế chứng thực, chứng thư số của tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng nơi người nộp thuế xin cấp chứng thư số. 

Điều kiện để khai thuế điện tử
Điều kiện để khai thuế điện tử
Khi có thay đổi về chứng thư số như cấp lại, thay đổi cặp khoá, tạm dừng hiệu lực thì người nộp thuế phải thông báo lại cho cơ quan thuế biết chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh thay đổi đó. 

Đặc biệt, người nộp thuế có trách nhiệm tự quản lý chữ ký số và đảm bảo tính an toàn, bảo mật, chính xác của chữ ký số trên hồ sơ khai thuế điện tử. 

Người nộp thuế có thể truy cập cổng thông tin điện tử để nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết. 

Năm điều kiện để được khai thuế điện tử 

Người nộp thuế phải có đủ 5 điều kiện dưới đây thì mới được thực hiện thủ tục khai thuế điện tử: 

- Một, là các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động. 

- Hai, thực hiện lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai do Tổng cục Thuế cung cấp và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế. 

- Ba, đã được cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép hoạt động hoặc tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng đang trong quá trình xin cấp phép của Bộ Thông tin & Truyền thông và được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng (gọi tắt là tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng). Chứng thư số được cấp phải đang còn hiệu lực. 

Trường hợp chưa có chữ ký số, người nộp thuế được sử dụng tài khoản truy nhập Hệ thống xử lý dữ liệu thuế điện tử để thực hiện thủ tục khai thuế điện tử và chịu trách nhiệm về các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Bốn, có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế. 

- Năm, có nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Nguồn: Khaithuedientu
Read more…

Giải pháp Kê khai và Nộp thuế TaxOnline™ của TS24

18:58 |
Giải pháp Kê khai và Nộp thuế TaxOnline™ của TS24 - Chương trình tích hợp nhiều dịch vụ hữu ích cho người nộp thuế: Ngày 28 tháng 01 năm 2010, Quỹ DFJ VinaCapital thuộc Tập đoàn VinaCapital chính thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hai mươi bốn (TS24) – Chủ đầu tư Giải pháp Kê khai và Nộp thuế TaxOnline™. 

Trong dịp này, TS24 công bố các Đối tác Hợp tác Kinh doanh khác trong dự án này là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), hợp tác tích hợp chữ ký số vào giải pháp TaxOnline với tên gọi VDC TaxOnline - Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) - Công ty Cổ phần Thẻ thông minh ViNa (V.N.B.C), thỏa thuận hợp tác xây dựng Cổng nộp thuế TaxPay™ tích hợp với TaxOnline. 

Nộp thuế TaxOnline™ của TS24

TaxOnline được tích hợp chữ ký số VNPT-CA của VDC để có thể gởi tờ khai thuế qua internet, và trong thời gian tới sẽ tích hợp cổng thu hộ tiền thuế qua internet TaxPay&trade (hợp tác với DongA Bank – V.N.B.C) nhằm gia tăng tiện ích cho người nộp thuế. Môi trường sử dụng TaxOnline là trực tuyến hoặc chương trình cài đặt ứng dụng (offline), hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu dễ dàng với excel và các phần mềm kế toán thông dụng khác trên thị trường. Hệ thống dữ liệu được bảo mật tuyệt đối, giải pháp dữ liệu được tư vấn và cung cấp từ Datacraft, Cisco System và được kiểm chứng hệ thống an toàn qua các nhà bảo mật quốc tế như Verisign Secure, Truste, McAfee Secure… 

TaxOnline vừa mang nhiệm vụ kinh doanh, vừa gắn với nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng qua việc tuyên truyền hỗ trợ thuế cho người nộp thuế trên các Chuyên trang Tư vấn thuế miễn phí được hợp tác với Công ty Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát và các cơ quan báo chí như Báo Thanh Niên, Báo Pháp Luật TP. HCM, Báo Người lao động từ tháng 5-2009, đến nay mỗi ngày có ngàn lượt người truy cập, và TS24 vấn cho hàng chục ngàn cá nhân và doanh nghiệp khắp cả nước (theo www.ts24corp.com). 

Ông Nguyễn Phan Việt Thủy, Tổng Giám đốc, đồng sáng lập Công ty TS24 cho biết: “Giải pháp TaxOnline là giải pháp điện tử được nhiều đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế ủng hộ vì sự tiện ích, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho xã hội. Với số lượng ước tính trong năm 2010 là trên 10 triệu cá nhân có mã số thuế và trên 500 ngàn doanh nghiệp sẽ kê khai và nộp thuế, TaxOnline sẽ là một lựa chọn tốt cho các đối tượng nộp thuế hiện nay.” 

Được biết, TaxOnline hỗ trợ đầy đủ cho mọi đối tượng nộp thuế (theo các luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt…) cũng như tư vấn cho công tác soạn lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

Lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, Giải pháp này được kỳ vọng là sẽ đóng góp nhiều tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho xã hội. 

Xin chúc TaxOnline sẽ là một trong những lựa chọn hữu ích cho nhiều đối tượng nộp thuế !

 Nguồn: Hội Kế Toán Thành phố Hồ Chí Minh
Read more…

TS24 khởi nguồn dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế & kê khai thuế qua mạng

19:24 |
Chủ trương xã hội hóa dịch vụ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế & kê khai thuế qua mạng của ngành Thuế đã được nhiều doanh nghiệp/ nhà đầu tư hưởng ứng tích cực, qua bài này chúng tôi nêu lên kết quả gần 4.000 doanh nghiệp đã thực hiện dịch vụ xã hội hóa kê khai thuế qua mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 03 tháng cuối năm 2010 triển khai. 

TS24
    TS24 khởi nguồn dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế & kê khai thuế qua mạng
Các bước chuẩn bị của ngành Thuế 

Ngày 30/09/2010 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế cùng VCCI đã Công bố với cộng đồng doanh nghiệp phần mềm chuẩn mở cho phép các phần mềm có thể xuất sang các biểu mẫu báo cáo thuế có tích hợp mã vạch tương thích với phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK của cơ quan thuế và công bố chuẩn & giao thức kết nối giữa hệ thống nộp tờ khai thuế qua mạng (iHTKK) và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ T-VAN. Đây là chủ trương của ngành Thuế nhằm xã hội hóa dịch vụ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế & cổng kết nối kê khai qua mạng nhằm tạo ra nhiều cánh tay nối dài giúp người nộp thuế tuân thủ đúng các pháp luật về Thuế. 

Sự năng động của doanh nghiệp 

Là địa phương lớn của cả nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh, có một doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hai Mươi Bốn (TS24) đã tích cực hưởng ứng chủ trương của ngành Thuế về xã hội hóa dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế & kê khai thuế qua mạng. Từ năm 2008, doanh nghiệp này đã hỗ trợ gần 1,000 doanh nghiệp sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế TaxOnline để in ra được tờ khai có mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn với chuẩn của ngành. Đến năm 2009, doanh nghiệp này đã được Quỹ đầu tư DFJ VinaCapital đầu tư tài chính 2 triệu đô la Mỹ để phát triển hệ thống và nhân lực nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế & kê khai thuế qua mạng cho phạm vi cả nước. Doanh nghiệp này đã chủ động đề nghị Cục Thuế TP. HCM tổ chức hệ thống nhận hồ sơ khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp sử dụng phần mềm TaxOnline gửi đến. Trong tháng 10, 11 & 12/2010 Công ty TS24 đã trực tiếp tập huấn giới thiệu Kê khai thuế qua mạng (cả 02 mô hình iHTKK & TaxOnline) cho gần 30.000 doanh nghiệp khắp 24 quận/ huyện thuộc TP. HCM. Sau đợt tập huấn, Công ty đã cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng với TaxOnline & chữ ký số cho gần 4.000 doanh nghiệp tại 24 quận/ huyện TP. HCM tính đến cuối tháng 12/2010. 

Ngày 10/11/2010, Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 quy định chi tiết về việc giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế, đồng thời mở ra tính pháp lý cho doanh nghiệp có thể đứng ra xây dựng hệ thống tiếp nhận (giao dịch điện tử với người nộp thuế) thay cho cơ quan thuế và gửi dữ liệu về cho cơ quan thuế, dịch vụ này gọi tắt là dịch vụ T-VAN. 

Như vậy chủ trương của ngành Thuế rất rõ ràng là từng bước hỗ trợ các dịch vụ xã hội hóa từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đến dịch vụ giao dịch điện tử thay cơ quan thuế (T-VAN) nhằm giảm tải cho ngành, đồng thời tạo ra cơ chế thị trường trong lĩnh vực hỗ trợ cho người nộp thuế. 

Ý kiến người trong cuộc 

Để tìm hiểu rõ hơn & đánh giá kết quả tích cực của các mô hình xã hội hóa dịch vụ Thuế, chúng tôi đã tìm hiểu và được ông Nguyễn Phan Việt Thủy – Tổng Giám đốc Công ty TS24 cho biết: “Công ty TS24 là doanh nghiệp phần mềm trong lĩnh vực Thuế đã phát triển thành công phần mềm hỗ trợ kê khai thuế TaxOnline, chúng tôi đã hỗ trợ cho gần 4.000 doanh nghiệp sử dụng phần mềm TaxOnline để lập tờ khai thuế. Trong bộ sản phẩm của Công ty gồm có 03 sản phẩm là TaxOnlineTM, KySoTM, XuatHoaDonTM nhưng Công ty chỉ kinh doanh 01 phần mềm TaxOnlineTM. Phần mềm KySoTM là hoàn toàn miễn phí nhằm hỗ trợ người dùng sử dụng Chữ ký số để ký và giao dịch điện tử với ngân hàng, giữa doanh nghiệp với nhau và giao dịch với Cục thuế TP.HCM, Công ty đang làm hồ sơ xin phép cung cấp dịch vụ T-VAN để có thể đứng ra giao dịch điện tử thay cho Cơ quan thuế theo Thông tư 180/2010/TT-BTC. Phần mềm XuatHoaDonTM cũng là phần mềm miễn phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện để tự in hóa đơn & lập hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật về Thuế. Chiến lược kinh doanh của Công ty chúng tôi là đưa ra dịch vụ tiện ích & rẻ nhất cho người nộp thuế, bước đầu đã được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm sử dụng đã tạo ra được một niềm tin vững chắc vào nhu cầu của thị trường để chúng tôi tiếp tục đầu tư lớn hơn cho dịch vụ này.” 

Đánh giá qua thị trường 

Chúng tôi tiếp tục tìm đến các khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty TS24 để đánh giá tác động của thị trường qua chủ trương xã hội hóa. Đầu tiên chúng tôi tìm đến Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, một doanh nghiệp bán lẻ có số lượng kê khai thuế lớn tại TP. HCM, tiếp chúng tôi là chị Nguyễn Thái Hoàng Yến – Kế toán trưởng đã cho biết: “Chúng tôi là doanh nghiệp bán lẻ điện máy lớn của Thành phố, chúng tôi có nhu cầu kê khai thuế với số liệu rất lớn, chúng tôi cần sự hỗ trợ về dịch vụ phần mềm kê khai thuế. Khi sử dụng qua phần mềm TaxOnline, chúng tôi rất yên tâm vì đã có một dịch vụ xã hội hóa đồng hành cùng việc kinh doanh của chúng tôi. Vì TaxOnline là một phần mềm có trả phí nên chúng tôi có những quyền lợi của một khách hàng nên luôn đòi hỏi các tiện ích cho mình và đã được Công ty TS24 nhanh chóng đáp ứng.” 

Ông Nguyễn Văn Được – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Trọng Tín trao đổi: “Công ty chúng tôi là doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép đại lý thuế tại TP. HCM, chúng tôi đã sử dụng phần mềm TaxOnline để lập tờ khai thuế cho nhiều khách hàng của chúng tôi rất tiện ích. Hiện chúng tôi đang chờ Công ty TS24 được cấp phép dịch vụ T-VAN để chúng tôi có thể triển khai sử dụng TaxOnline cho các chi nhánh khác của chúng tôi ngoài TP. HCM.” (PV: Đại lý thuế là đơn vị được ủy quyền kê khai và nộp thuế thay cho người nộp thuế). 

Chúng tôi lại tìm đến ông Tô Hải – Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities), một doanh nhân rất bận rộn hay di chuyển trong & ngoài nước và được biết: “Tôi là một người cực kỳ bận rộn, trước đây tôi luôn phải sắp xếp thời gian để quay về văn phòng ký tờ khai thuế cho doanh nghiệp hoặc phải ủy quyền cho cấp phó ký thay. Khi đã sử dụng dịch vụ TaxOnline của Công ty TS24, tôi hoàn toàn yên tâm & dễ dàng thao tác ký số trên ứng dụng KySoTM ở bất kỳ đâu có mạng internet, chúng tôi đã sử dụng chữ ký số để ký hợp đồng kinh doanh với các khách hàng của chúng tôi rất tiện lợi.” 

Một nữ kế toán dấu tên cho hay: “Tôi sử dụng phần mềm TaxOnline để lập hồ sơ khai thuế cho nhiều khách hàng là doanh nghiệp & cá nhân rất thuận tiện, hiện tôi đang làm dịch vụ cho hơn 10 doanh nghiệp nhỏ ở nhiều chi cục thuế khác nhau tại TP. HCM. Trước đây tôi phải in hồ sơ ra giấy, chạy ngược chạy xuôi đến khách hàng và chi cục thuế để ký và nộp, thì nay thì chỉ ngồi một chỗ mà công việc xong xuôi hết. Thời gian rảnh của tôi được dư ra nhiều khi sử dụng TaxOnline, tôi sẽ tìm thêm khách hàng để tăng thêm thu nhập.” 

Để tổng kết những thông tin trên, chúng tôi gặp anh Hải Tâm – quản trị diễn đàn WebKeToan – một diễn đàn có đông đảo các kế toán viên, dịch vụ thuế truy cập nhất để trao đổi về hiệu quả xã hội của dịch vụ xã hội hóa ngành Thuế, “Diễn đàn WebKeToan là một nơi quy tụ rất nhiều anh chị em làm công tác chuyên ngành kế toán - thuế. Khi chúng tôi được biết có doanh nghiệp đầu tư và triển khai dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế theo chủ trương của ngành Thuế thì rất quan tâm, chúng tôi đã tìm hiểu và sử dụng phần mềm TaxOnline và thấy rằng mô hình này phù hợp cho nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi biết rằng Công ty TS24 cung cấp nhiều phần mềm miễn phí và kinh doanh trên số lượng lớn nên giá thành rất phù hợp với nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi cùng Công ty TS24 đã thỏa thuận sẽ hỗ trợ nhiều tiện ích miễn phí trên diễn đàn WebKeToan cho doanh nghiệp và các thành viên trên diễn đàn trong thời gian tới.”, anh Tâm đã tâm sự cùng chúng tôi. 

Các thông tin trên đã khép lại bài phóng sự của chúng tôi, qua bài này, chúng ta thấy rõ kết quả tốt khi tạo ra cơ chế thị trường và dịch vụ xã hội hóa liên quan trong một số ngành mà trước đây chúng ta nghĩ chỉ có Nhà nước mới đầu tư. 

Nguồn: TCTC Online
Read more…

Lợi ích của Khai thuế điện tử

17:49 |
Nộp thuế qua mạng Internet là bước đi tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhằm từng bước hiện đại hóa quy trình nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời giảm áp lực cho ngành thuế.

Tính đến đầu tháng 7/2012, việc thực hiện kê khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 50 tỉnh, thành phố với khoảng 118.000 DN tham gia. Đây là hình thức giao dịch điện tử giữa DN với cơ quan thuế đã được áp dụng thành công tại nhiều nước trên thế giới.

Lợi ích của Khai thuế điện tử

Lợi ích của việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng? 

Chứng thực chữ ký số, Ứng dụng chử ký số, Lợi ích của việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng 
Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần mà không lệ thuộc giờ làm việc hành chính của cơ quan thuế. 

Hồ sơ khai thuế qua mạng có tính pháp lý cao, dễ tổ chức lưu trữ lâu dài, giảm chi phí giấy tờ, in ấn, giảm chi phí thời gian nộp hồ sơ cho người nộp thuế.

Khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, người nộp thuế có thể được cung cấp thêm những tiện ích khác thông qua cổng điện tử của cơ quan thuế. Trong trong trường hợp bị mất dữ liệu hồ sơ khai thuế, người nộp thuế có thể đề nghị cơ quan thuế hỗ trợ cung cấp ngược lại hồ sơ mà mình đã gửi trước đây. 

Khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, cơ quan thuế sẽ xử lý cập nhật dữ liệu tự động, tránh được sai sót trong khâu in, tạo điều kiện cho cơ quan thuế lưu trữ hồ sơ dạng điện tử, tiết kiệm được ngân sách nhà nước trong công tác luân chuyển, lưu trữ hồ sơ.

Nguồn: Cafeketoan
Read more…

Công ty TS24 vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. HCM về khai thuế qua mạng

19:47 |
Ngày 09/02/2012, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác kê khai - kế toán thuế, tin học, công tác vận động người nộp thuế kê khai thuế qua mạng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. 

Công ty TS24

Tại Hội nghị tổng kết, thay mặt Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ô. Nguyễn Đình Tấn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác vận động doanh nghiệp khai thuế qua mạng internet trong năm 2011 (kèm theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh) cho Công ty Cổ phần TS24, là doanh nghiệp duy nhất ngoài ngành được tặng Bằng khen vinh dự này. 

Công ty TS24

Đây là kết quả đánh giá sự đóng góp và động viên của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Cục Thuế Thành phố cho tập thể Công ty Cổ phần TS24 tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ ngành Thuế trong năm 2012. 

Nguồn: TS24 Corp
Read more…

Liên hệ dịch vụ khách hàng

Ms Huệ: 096.345.7686

Ms Thân: 09.62.72.0000

THÔNG BÁO!CHUKYSOTS24.COM hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội. Đăng ký ngay(chi tiết)